Voorwaarden

Algemene_voorwaarden
 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Mind Your Feet en een cliënt waarop  Mind Your Feet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Diensten
  Pedicure Mind Your Feet voert de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit.
 3. Afspraken
  Het boeken van een behandeling geschiedt uitsluitend op afspraak.
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure Mind Your Feet melden.
  Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, breng Pedicure Mind Your Feet 100% van de kosten voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening.
  Pedicure Mind Your Feet verplicht zich verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt  melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 4. Tarieven en betaling
  Pedicure Mind Your Feet vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
  De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de kosten van de behandeling en eventueel  gekochte producten  te voldoen. Contant of Tikkie.
 5. Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt verstrekt vóór de eerste behandeling Pedicure Mind Your Feet alle gegevens, die voor Pedicure Mind Your Feet relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening. Pedicure Mind Your Feet neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem  en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (zie privacy police).
 6. Aansprakelijkheid
  Pedicure Mind Your Feet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure Mind Your Feet is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure Mind Your Feet is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
 7. Garantie
  Pedicure Mind Your Feet geeft de cliënt 1 week (5 werkdagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
  – De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  – De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van Pedicure Mind Your Feet heeft gebruik.
 8. Klachten
  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, maakt deze hier zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk melding van aan Pedicure Mind Your Feet. Pedicure Mind Your Feet antwoordt de klager binnen vijf werkdagen adequaat.
 9. Gedrag
  De cliënt behoort zich in de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen.
  Indien een cliënt, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Mind Your Feet het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 10. Recht
  Op elke overeenkomst tussen Pedicure Mind Your Feet en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.
%d bloggers liken dit: